Forretningsbetingelser pr. 15-01-2022 (download)

Brief:

1 – if nothing agreed, I participate in initial meeting with no cost,
2 – hourly rate DKK 2,150.00 + VAT,
3 – try to agree on fixed price in advance.

Complete terms in Danish:

De fleste opgaver indledes med afholdelsen af et møde, hvor vi i fællesskab identificerer problemstillingen og drøfter forskellige løsningsmuligheder. Til fordel for begge parter indgås ofte aftale om opgavens og salærets omfang inden påbegyndelse af arbejdet. Såfremt advokatfirmaet påtager sig en opgave med en forbruger indgås der altid aftale om arbejdets omfang og honorering inden opgaven påbegyndes.

Advokatfirmaets fakturering baserer sig først og fremmest på den tid, der er anvendt, og dernæst på det resultat der er opnået, og den værdi sagen har haft. Min timepris udgør, medmindre anden aftale indgås, kr. 2.150,- ekskl. moms. Endvidere tilbydes særlig rabat ved etablering af klippekortsordning.

Advokatfirmaet fakturerer i almindelighed først ved sagens afslutning. Hvis opgaven strækker sig over længere tid faktureres der månedligt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Udlæg refunderes efter afholdelsen.

Alle medarbejdere har fuldstændig tavshedspligt i forhold til alle oplysninger om såvel klienter som sager på kontoret og alt materiale opbevares og behandles som fortroligt. Advokatfirmaet har etableret interne retningslinier med henblik på i videst muligt omfang at sikre mod interessekonflikter og/eller habilitetsproblemer, i de sager advokatkontoret behandler.

I mit arbejde er jeg underlagt rådgiveransvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Jeg har etableret advokatansvarsforsikring hos TRYG forsikring, der også stiller garanti for de betroede midler advokatfirmaet håndterer.

I retsplejeloven findes bestemmelser om advokaters udøvelse af advokatvirksomhed, herunder regler om salærer, som ikke må overstige, hvad der er rimeligt, og om regler for medlemsskab af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet varetager bl.a. bestemmelserne om god advokatskik og håndteringen af klientkontomidler. Advokat Christoffer Jørgensen er beskikket som advokat af Justitsministeriet.

Klager herom behandles af Advokatnævnet,, som har følgende adresse:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Nærmere oplysninger er tilgængelige på www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle indeståender eller deposita på vegne af klienter eller i forbindelse med transaktioner mv. føres på samleklientkonto i Merkur Andelskasse. Hver indskyder er dækket med op til 100.000 euro i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer.

Virksomheden Christoffer Jørgensen advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed registreret under Cvr.nr.: 29 35 94 90.

Adresse:

Christoffer Jørgensen advokatfirma
Wildersgade 40, 1.
1408 København K

Tlf. +45 29 80 52 97

E-mail: cj@chrlaw.dk