__

9. januar 2014 – Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er et anpartsselskab, der har en registreret selskabskapital på mindst 1,- kr. og maksimalt 49.999,- kr. Selskabskapitalen er de værdier som stifteren af et selskab skal indskyde i selskabet ved oprettelsen.

Det er ikke muligt at indskyde varelager eller andre værdier i stedet for penge. Beløbet skal dokumenteres indbetalt ved f.eks. et bekræftet bankudtog, erklæring fra en advokat eller revisor om kapitalens tilstedeværelse. Ved iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan stifterne som dokumentation indsende en erklæring om, at kapitalen er til stede.

Det er et krav, at iværksætterselskabet bruger betegnelsen ”iværksætterselskab” eller forkortelsen ”IVS” i sit navn. F.eks. ”Andersen Gasteknik iværksætterselskab” eller ”Andersen Gasteknik IVS”.

Der er ikke yderligere krav til et IVS i forhold til almindelige anpartsselskaber, men der er dog knyttet nogle begrænsninger i forhold til almindelige anpartsselskaber:

1. 25% af overskuddet i selskabet skal årligt lægges til side (henlægges) indtil der er opsparet mindst kr. 50.000 i en reserve. Reserven beregnes som den årlige henlæggelse + selskabskapitalen.

2. Der kan ikke udbetales udbytte før reserven udgør mindst 50.000 kr. Det er stadig muligt at udbetale løn, jf. dog nedenfor.

Udover de særlige krav og yderligere begrænsninger i forhold til anpartsselskaber i øvrigt, er iværksætterselskabet underlagt samme regler som anpartsselskaber i øvrigt. Selskabsloven indeholder blandt andet bestemmelser om anpartsselskabers aflæggelse af årsrapport, afholdelse af generalforsamling, forbud mod anpartshaverlån, m.v.

Årsrapport
IVS’er er omfattet af årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har derfor pligt til at sørge for, at der aflægges en årsrapport som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. For mange IVS’er vil det dog ikke være et krav, at årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Ansvar for ledelsen og ansvarsgennembrud for ejere
Udgangspunktet ved et selskab er, at hæftelsen for andres økonomiske tab er begrænset til selskabets kapital.

Ved et IVS er det (ligesom anparts- og aktieselskaber i øvrigt) ledelsens ansvar, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at løbende opfylde sine forpligtelser. Hvis dette ikke er tilfældet kan ledelsen, dvs. direktionen og bestyrelsens medlemmer ifalde et personligt ansvar.

Hvis beslutningerne som et ledelsesmedlem træffer er velbegrundede ifalder medlemmet som udgangspunkt ikke et ansvar. Ledelsen har dog en pligt til at aktivt drive selskabet og om nødvendigt også forsøge at vende en eventuel negativ udvikling, eller standse driften for at undgå tab for selskabets kreditorer m.v., hvis udsigten at undgå tab er håbløs, det såkaldte håbløshedskriterium. Det er typisk passivitet eller undladelse af at holde sig informeret om selskabets økonomiske situation som begrunder et ansvar.

Også ejerne af iværksætterselskabet kan ifalde ansvar, selvom der skal mere til.

Andre overvejelser
Der vil formentlig være mange der vil vælge at stifte et iværksætterselskab frem for at drive virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab. Om det er hensigtsmæssigt at stifte et selskab i stedet for en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab afhænger også af f.eks. skattemæssige overvejelser.

Det er derfor ikke ubetinget en fordel at drive virksomhed i selskabsform og det anbefales, at rådgivning om valg af virksomhedsform indhentes for at afdække det konkrete behov.

Hvis du har spørgsmål til stiftelse af et IVS kan du rette henvendelse på tlf. 2980 5297 eller sende en e-mail til cj@chrlaw.dk.